Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 31 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  (Seran substanciades el 31 de maig, a les 10.00 h.)

 • 2

  Situació de compatibilitat de diputats (Tram. 234-00049/11 i 234-00128/11)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 3

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 200-00010/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 201, 11; esmenes a la totalitat: BOPC, 233, 7; esmenes presentades: BOPC, 338, 11; informe: BOPC, 411, 8; dictamen: BOPC, 420, 3)

 • 4

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 200-00015/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 216, 14; esmenes a la totalitat: BOPC, 245, 10; esmenes presentades: BOPC, 391, 6; informe: BOPC, 416, 44; dictamen: BOPC, 421, 3)

 • 5

  Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 202-00049/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 364, 8)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors (Tram. 300-00170/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre l'estratègia per a impulsar l'economia verda (Tram. 300-00172/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme (Tram. 300-00178/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i l'adolescència (Tram. 300-00173/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses (Tram. 300-00177/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el metro a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 300-00174/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 300-00176/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d'expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne d'Espanya (Tram. 300-00175/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars (Tram. 302-00148/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 7)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport escolar (Tram. 302-00149/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 8)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat (Tram. 302-00150/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 9)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'actualitat de la Unió Europea (Tram. 302-00151/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 10)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball (Tram. 302-00152/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 11)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l'organització d'un referèndum il·legal (Tram. 302-00153/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 12)