Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 5 d'abril de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  (Seran substanciades el 5 d'abril, a les 10.00 h.)

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 3

  Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en l'àmbit educatiu (Tram. 202-00030/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 140, 14)

 • 4

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2016 (Tram. 360-00020/11)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 327, 41)

 • 5

  Informe de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 260-00002/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  (Aquesta tramitació resta condicionada a l'admissió a tràmit de les conclusions per part de la Mesa i del procediment que determini.)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l'atur i la precarietat laboral (Tram. 300-00148/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre llengua i poder (Tram. 300-00149/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona (Tram. 300-00150/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina (Tram. 300-00151/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació actual i les perspectives de futur de l'economia catalana (Tram. 300-00153/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus (Tram. 300-00152/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el grau d'inversió en infraestructures a Catalunya del Govern espanyol (Tram. 300-00154/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures (Tram. 300-00155/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3 (Tram. 302-00134/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 19)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l'impacte en l'accessibilitat (Tram. 302-00131/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 14)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació infantil (Tram. 302-00129/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 12)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'accés universal a l'educació infantil (Tram. 302-00130/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 14)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals (Tram. 302-00132/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 16)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l'espectre autista (Tram. 302-00133/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 17)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns (Tram. 302-00135/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 371, 19)