Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 8 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  (Seran substanciades el 8 de març, a les 10.00 h.)

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 3

  Situació de compatibilitat de diputats (Tram. 234-00083/11 i 234-00151/11)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 4

  Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de Catalunya (Tram. 203-00008/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 200-00022/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 300, 5)

 • 6

  Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 202-00036/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 158, 9)

 • 7

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 270-00002/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 40, 19; informe: BOPC, 343, 13)

 • 8

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 252-00004/11)

  Més d'una cinquena part dels diputats, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 51807)

  Debat i votació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret (Tram. 300-00135/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües oficials (Tram. 300-00136/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema de l'ocupació d'habitatges (Tram. 300-00137/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica (Tram. 300-00138/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Girona (Tram. 300-00139/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la futura llei de salut i social (Tram. 300-00140/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any des de l'aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional (Tram. 300-00141/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 302-00117/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 9)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 302-00118/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 9)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'acollida a Catalunya (Tram. 302-00121/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 16)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any de govern (Tram. 302-00119/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 10)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida (Tram. 302-00120/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 11)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república catalana d'acollida (Tram. 302-00122/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 344, 18)