Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 22 de febrer de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  (Seran substanciades el 22 de febrer, a les 10.00 h.)

 • 2

  Homenatge en memòria de l'exdiputat Francesc Casares i Potau (Tram. 401-00018/11)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 3

  Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 200-00009/11)

  Ple del Parlament

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu.

  (esmenes a la totalitat: BOPC, 211, 8)

 • 4

  Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del sistema de salut (Tram. 202-00042/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 256, 22)

 • 5

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (Tram. 270-00001/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 16, 30)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 300-00128/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'acollida a Catalunya (Tram. 300-00129/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre una república catalana d'acollida (Tram. 300-00134/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any de govern (Tram. 300-00130/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida (Tram. 300-00131/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 300-00132/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre els incompliments de l'Estat en l'execució d'obres pressupostades (Tram. 300-00133/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a preparar una eventual secessió (Tram. 302-00110/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 58)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'obtenció de dades fiscals (Tram. 302-00111/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 60)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 302-00113/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 62)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris d'avaluació de les baixes laborals (Tram. 302-00112/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 60)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels serveis d'urgències (Tram. 302-00114/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 63)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat (Tram. 302-00116/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 65)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estat del litoral (Tram. 302-00115/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 332, 64)