Ponència: Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme

Dia:
Dimarts, 22 de novembre de 2022
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Xavier Mauri, director general de la Fundació Habitat3, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00470/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'Albert Parés, representant de l'Associació Noves Vies, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 353-00464/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.