Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació

Dia:
Dijous, 28 de juliol de 2022
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el desarmament nuclear i el Tractat sobre la prohibició de les armes nuclears (Tram. 250-00629/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 11)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la supressió del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert i de les delegacions del Govern a l'exterior (Tram. 250-00639/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 43)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Benny Wenda, president interí del Moviment Unit d'Alliberament de Papua Occidental i fundador de la Free West Papua Campaign, davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre la situació de Papua i del seu exili (Tram. 356-00739/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Maite Pagazaurtundúa Ruiz, diputada del Parlament Europeu, davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre els resultats de la Conferència sobre el Futur d'Europa (Tram. 356-00749/13)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació amb la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert sobre el malbaratament de diner públic en viatges a l'estranger (Tram. 354-00127/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  (*)Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2022 (Tram. 356-00767/13)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  (*)Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2022 (Tram. 356-00777/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  .

 • 8

  Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a informar sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2022 (Tram. 357-00723/13)

  Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació

  Compareixença.

Nota: (*) En cas que s'aprovi la sol·licitud de compareixença corresponent als punts 6 i 7 de l'ordre del dia, el president, d'acord amb l'article 54.4 RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-la.