Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

Dia:
Dimecres, 22 de juliol de 2020
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió (Tram. 406-00007/12)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

  • 3

    Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.