Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Dia:
Dimecres, 3 d'abril de 2019
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Ponència.

  • 2

    Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 200-00007/12)

    Nomenament del ponent relator.

    (Text presentat: BOPC, 200, 27)