Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Dia:
Dijous, 17 de gener de 2019
Hora:
09:50h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 406-00003/12)

  Constitució de la comissió

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.