Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Dia:
Dijous, 11 d'octubre de 2018
Hora:
13:00h En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Comissió (Tram. 408-00007/12)

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

 • 4

  Criteris per a l'elaboració del Pla de treball de la Comissió

 • 5

  Composició de la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 407-00002/12)

  Junta de Portaveus

  Designació de membres de la Comissió.