Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Dia:
Dimarts, 4 de desembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els motius i la justificació de la proposta de retorn de les pagues extres del 2013 i el 2014 i de la resta de drets suspesos als treballadors públics (Tram. 355-00043/12)

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Sessió informativa.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual cinc directius de Ferrocarrils de la Generalitat cobren un salari superior al d'un conseller (Tram. 311-00295/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 48, 43)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de llocs de treball de designació política ocupats per dones als departaments de la Generalitat en el període 2011-2017 (Tram. 311-00370/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 13)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de llocs de treball de designació política ocupats per dones a les entitats dependents dels departaments de la Generalitat en el període 2011-2017 (Tram. 311-00371/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 14)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per funcionàries en el període 2011-2017 (Tram. 311-00372/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 15)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim laboral fix en el període 2011-2017 (Tram. 311-00373/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 15)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim laboral temporal en el període 2011-2017 (Tram. 311-00374/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 69, 16)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'incompliment de l'acord de 10 d'octubre de 2017 sobre l'adhesió a les actuacions i activitats de l'entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació d'absències del personal (Tram. 311-00470/12)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 127, 40)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a donar compliment a l'acord de 10 d'octubre de 2017 sobre l'adhesió a les actuacions i activitats de l'entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació d'absències del personal al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (Tram. 311-00471/12)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 127, 40)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació de la banda ampla del projecte Xarxa Oberta (Tram. 311-00518/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 137, 44)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els excedents de capacitat de la xarxa del projecte Xarxa Oberta (Tram. 311-00519/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 137, 44)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les connexions dels proveïdors externs d'Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta (Tram. 311-00520/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 137, 45)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades del trànsit generat pels proveïdors externs d'Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta (Tram. 311-00521/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 137, 45)

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre el projecte Xarxa Oberta (Tram. 311-00522/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 137, 46)

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'organigrama del projecte Xarxa Oberta (Tram. 311-00523/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 137, 46)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost per a la concessionària del projecte Xarxa Oberta del 2010 ençà (Tram. 311-00524/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 137, 47)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada de la concessió del projecte Xarxa Oberta (Tram. 311-00525/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 137, 47)

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les connexions amb fibra òptica del projecte Xarxa Oberta (Tram. 311-00526/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 137, 48)

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de certificats emesos o renovats per l'Agència Catalana de Certificació CatCert entre els anys 2014 i 2017 (Tram. 311-00557/12)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 149, 207)