Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 2 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i els informes relatius a l'impacte social de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 311-00056/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 36)

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els serveis d'atenció integral a les víctimes de discriminació o violència per raons d'orientació sexual i d'identitat o expressió de gènere (Tram. 311-00057/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 37)

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció del respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els plans d'acció tutorial i els reglaments de convivència (Tram. 311-00058/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 37)

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció del respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els centres d'educació d'adults (Tram. 311-00059/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 38)

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i les investigacions amb relació a les persones LGBTI (Tram. 311-00061/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 39)

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions impulsades per a donar suport als adolescents i els joves LGBTI que han marxat de casa per maltractaments físics o psicològics (Tram. 311-00066/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 42)

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a evitar la discriminació de les persones LGBTI a les residències de gent gran (Tram. 311-00067/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 42)

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades perquè les víctimes de violència per raons d'orientació sexual i d'identitat o expressió de gènere denunciïn els fets (Tram. 311-00068/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 43)

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures promogudes perquè les empreses desenvolupin plans d'igualtat i no discriminació de les persones LGBTI (Tram. 311-00070/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 44)

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impuls d'un distintiu per a les empreses que destaquin en polítiques d'igualtat i no discriminació de les persones LGBTI (Tram. 311-00071/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 44)

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a promoure la inserció laboral de les persones transgènere (Tram. 311-00072/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 45)

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer front al sensellarisme el 2017 (Tram. 311-00080/12)

   Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 49)

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió la posada en marxa d'algun pla d'emergència per a atendre les persones sense llar durant els dies de baixes temperatures (Tram. 311-00100/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 39)

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'algun protocol d'actuació per a garantir el recer i la seguretat de les persones sense llar davant les baixes temperatures (Tram. 311-00101/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 39)

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència que han aplicat el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència i els que no l'han aplicat (Tram. 311-00086/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 28)

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que han aplicat el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència i els que no l'han aplicat (Tram. 311-00089/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 30)

  • 1.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de situacions de violència als centres dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència el 2017 (Tram. 311-00087/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 29)

  • 1.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de situacions de violència als centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona el 2017 (Tram. 311-00090/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 31)

  • 1.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència que tenen seguretat privada i sobre qui n'assumeix el cost (Tram. 311-00088/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 30)

  • 1.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que tenen seguretat privada i sobre qui n'assumeix el cost (Tram. 311-00091/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 32)

  • 1.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places i recursos de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència que es destinen als menors estrangers no acompanyats (Tram. 311-00106/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 20)

  • 1.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que esperen plaça als centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 311-00107/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 20)

  • 1.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions en què es troben els menors estrangers no acompanyats que esperen plaça als centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 311-00108/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 21)

  • 1.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el programa socioeducatiu dels centres residencials de menors estrangers no acompanyats (Tram. 311-00987/12)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 295, 88)

  • 1.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'educadors d'acompanyament assignats als menors estrangers no acompanyats (Tram. 311-00988/12)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 295, 89)

  • 1.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans d'integració a les comunitats locals on hi ha centres de menors estrangers no acompanyats (Tram. 311-00989/12)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 295, 89)

  • 1.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entitats que gestionen els centres residencials de menors estrangers no acompanyats (Tram. 311-00990/12)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 295, 90)

  • 1.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'avaluació que s'aplica a les entitats que gestionen els centres residencials de menors estrangers no acompanyats (Tram. 311-00991/12)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 295, 90)

  • 1.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places en els centres residencials d'acció educativa a cada comarca (Tram. 311-00275/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 33)

  • 1.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència a cada comarca (Tram. 311-00274/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 32)

  • 1.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que han arribat del 2017 ençà (Tram. 311-00331/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 56, 34)

  • 1.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que hi ha als centres que depenen de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 311-00332/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 56, 35)

  • 1.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s'ha assignat una família extensa (Tram. 311-00333/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 56, 35)

  • 1.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s'ha assignat una família aliena (Tram. 311-00334/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 56, 36)

  • 1.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s'ha assignat una família extensa (Tram. 311-00335/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 56, 36)

  • 1.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s'ha assignat una família aliena (Tram. 311-00336/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 56, 37)

  • 1.37

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del ritme d'execució de les transferències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del novembre del 2017 (Tram. 311-00243/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 13)

  • 1.38

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament públic dels centres d'atenció a la gent gran entre els anys 2012 i 2017 (Tram. 311-00121/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 28)

  • 1.39

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost mitjà d'una plaça residencial ocupada en règim de col·laboració i el d'una plaça diürna entre els anys 2012 i 2017 (Tram. 311-00122/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 28)

  • 1.40

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost assignat a la construcció de la nova residència de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (Tram. 311-00233/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 38)

  • 1.41

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de construir una nova residència per a gent gran a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (Tram. 311-00236/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 40)

  • 1.42

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla estratègic previst a l'Alt Penedès amb relació a l'activitat sociosanitària i residencial per a la gent gran (Tram. 311-00240/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 42)

  • 1.43

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la contractació de places residencials i sociosanitàries al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (Tram. 311-00234/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 39)

  • 1.44

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de desenvolupament del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (Tram. 311-00235/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 40)

  • 1.45

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places sociosanitàries del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), reconvertides en places residencials (Tram. 311-00237/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 41)

  • 1.46

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de reconvertir places sociosanitàries en places residencials al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (Tram. 311-00238/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 41)

  • 1.47

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fusió del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès, amb el consorci creat pels hospitals generals de Vilanova i la Geltrú i el Garraf (Tram. 311-00239/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 42)

  • 1.48

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb la gerència i el comitè d'empresa del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Tram. 311-00241/12)

   Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 43)

  • 1.49

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places públiques de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017 (Tram. 311-00124/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 29)

  • 1.50

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017 (Tram. 311-00125/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 30)

  • 1.51

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places públiques de residència per a gent gran a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017 (Tram. 311-00126/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 30)

  • 1.52

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de residència per a gent gran a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017 (Tram. 311-00127/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 31)

  • 1.53

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places públiques de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017 (Tram. 311-00128/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 31)

  • 1.54

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017 (Tram. 311-00129/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 32)

  • 1.55

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran (Tram. 311-00130/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 32)

  • 1.56

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de centres oberts a cada província (Tram. 311-00131/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 33)

  • 1.57

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de centres oberts a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet (Tram. 311-00132/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 33)

  • 1.58

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places concertades de centres oberts al Baix Llobregat (Tram. 311-00133/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 34)

  • 1.59

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran (Tram. 311-00146/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 42)

  • 1.60

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de residents que hi ha en cada residència pública (Tram. 311-00147/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 42)

  • 1.61

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d'espera per a residències de grans dependents a cada província (Tram. 311-00134/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 34)

  • 1.62

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d'espera per a residències de grans dependents a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet (Tram. 311-00135/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 35)

  • 1.63

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d'espera per a residències de grans dependents al Baix Llobregat (Tram. 311-00136/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 35)

  • 1.64

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places disponibles per a persones amb discapacitat als centres residencials del Baix Llobregat (Tram. 311-00206/12)

   Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 21)

  • 1.65

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places disponibles per a persones amb discapacitat als pisos tutelats del Baix Llobregat (Tram. 311-00207/12)

   Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 22)

  • 1.66

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el programa individual d'atenció (Tram. 311-00137/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 36)

  • 1.67

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el programa individual d'atenció a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet (Tram. 311-00138/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 36)

  • 1.68

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el programa individual d'atenció al Baix Llobregat (Tram. 311-00139/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 37)

  • 1.69

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual d'atenció (Tram. 311-00140/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 38)

  • 1.70

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual d'atenció a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet (Tram. 311-00141/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 38)

  • 1.71

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual d'atenció al Baix Llobregat (Tram. 311-00142/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 39)

  • 1.72

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'import de les prestacions per dependència reconegudes que no s'han pagat per defunció del beneficiari (Tram. 311-00143/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 40)

  • 1.73

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'import de les prestacions per dependència reconegudes que no s'han pagat per defunció del beneficiari a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet (Tram. 311-00144/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 40)

  • 1.74

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'import de les prestacions per dependència reconegudes que no s'han pagat per defunció del beneficiari al Baix Llobregat (Tram. 311-00145/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 41)

  • 1.75

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2010 (Tram. 311-00225/12)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 33)

  • 1.76

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2011 (Tram. 311-00226/12)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 34)

  • 1.77

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2012 (Tram. 311-00227/12)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 34)

  • 1.78

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2013 (Tram. 311-00228/12)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 35)

  • 1.79

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2014 (Tram. 311-00229/12)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 36)

  • 1.80

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2015 (Tram. 311-00230/12)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 36)

  • 1.81

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2016 (Tram. 311-00231/12)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 37)

  • 1.82

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2017 (Tram. 311-00232/12)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 39, 38)

  • 1.83

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inserció sociolaboral dels venedors ambulants no autoritzats (Tram. 311-00534/12)

   Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 149, 203)

  • 1.84

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans d'ocupació per a la inserció sociolaboral dels venedors ambulants no autoritzats (Tram. 311-00535/12)

   Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 149, 204)

  • 1.85

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària per a l'elaboració de plans d'ocupació per a la inserció sociolaboral dels venedors ambulants (Tram. 311-00536/12)

   Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 149, 204)

  • 1.86

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions mantingudes amb totes les parts a propòsit dels llocs de treball afectats pel tancament de la base de Ryanair a Girona (Tram. 311-01152/12)

   Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 27)

  • 1.87

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos i els programes de gestió pública per a les dones en situació d'alt risc social que no vulguin interrompre l'embaràs (Tram. 311-00695/12)

   Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 190, 150)

  • 1.88

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos pressupostaris executats que ha destinat a ajuntaments i consells comarcals de Tarragona per a finançar programes de control de la natalitat per a dones en situació d'exclusió social (Tram. 311-00696/12)

   Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 190, 151)

  • 1.89

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Tram. 311-01121/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 18)

  • 1.90

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'import del deute anual de les persones acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Tram. 311-01122/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 19)

  • 1.91

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir els subministraments bàsics des de l'aprovació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Tram. 311-01136/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 26)

  • 1.92

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tractes amb les empreses subministradores d'energia per a signar els acords que regula la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Tram. 311-01137/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 26)

  • 1.93

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'estudis relatius al caràcter estructural o conjuntural de les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica (Tram. 311-01123/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 19)

  • 1.94

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions i els resultats dels estudis i informes relatius a les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica (Tram. 311-01127/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 21)

  • 1.95

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'estudis sobre el risc de pobresa referits al 2015 (Tram. 311-01128/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 22)

  • 1.96

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'estudis sobre el risc de pobresa referits al 2016 (Tram. 311-01129/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 22)

  • 1.97

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'estudis sobre el risc de pobresa referits al 2017 (Tram. 311-01130/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 23)

  • 1.98

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'estudis sobre el risc de pobresa referits al 2018 (Tram. 311-01131/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 23)

  • 1.99

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions i els resultats del Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016 (Tram. 311-01134/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 25)

  • 1.100

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració de plans d'acció per a la lluita contra pobresa i per a la inclusió social del 2017 ençà (Tram. 311-01135/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 25)

  • 1.101

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada mitjana de les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica (Tram. 311-01124/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 20)

  • 1.102

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les franges d'edat més afectades per les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica (Tram. 311-01125/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 20)

  • 1.103

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'adopció de mesures orientades a franges d'edat concretes amb relació a situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica (Tram. 311-01126/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 21)

  • 1.104

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost destinat anualment al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà (Tram. 311-01132/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 24)

  • 1.105

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'execució del pressupost destinat al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà (Tram. 311-01133/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 24)

  • 1.106

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes d'arrelament per a immigrants en procés de regularització (Tram. 311-00148/12)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 29, 43)

  • 1.107

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions que la Inspecció de Treball ha fet als escorxadors de Le Porc Gourmet (Tram. 311-00498/12)

   Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 127, 41)

  • 1.108

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'explicació de l'increment d'accidents laborals (Tram. 311-00940/12)

   Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 280, 55)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial (Tram. 250-00427/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 52; esmenes: BOPC, 229, 4)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la dinamització de l'Observatori Català de la Família (Tram. 250-00545/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 96; esmenes: BOPC, 264, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals (Tram. 250-00553/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 105; esmenes: BOPC, 264, 12)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'establiment de la recontractació dels treballadors dels dos restaurants tancats a la platja Llarga de Tarragona com a base de la licitació d'aquests espais (Tram. 250-00560/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 231, 115)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els serveis d'atenció residencial i d'atenció diürna (Tram. 250-00587/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 66; esmenes: BOPC, 279, 10)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Tram. 250-00612/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 75; esmenes: BOPC, 279, 10)

 • 8

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 200-00006/12)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 200, 13)