Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 18 de setembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga de Rigging, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'estabilitat laboral, l'exercici del dret de vaga i la pràctica de l'esquirolatge amb relació als muntadors d'escenaris que presten serveis a la Fira de Barcelona (Tram. 356-00545/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran a Vallirana (Tram. 250-00423/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 46)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial (Tram. 250-00427/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 52; esmenes: BOPC, 229, 4)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 250-00521/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 49; esmenes: BOPC, 254, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència pública i habitatges tutelats per a gent gran a Sant Cugat del Vallès (Tram. 250-00534/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 34; esmenes: BOPC, 264, 8)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la dinamització de l'Observatori Català de la Família (Tram. 250-00545/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 96; esmenes: BOPC, 264, 10)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en contra del dret a l'avortament (Tram. 250-00548/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 99; esmenes: BOPC, 264, 11)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la reversió de les tarifes de finançament afectades per les retallades en els serveis d'atenció i suport a les persones amb discapacitat (Tram. 250-00551/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 102; esmenes: BOPC, 264, 11)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals (Tram. 250-00553/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 105; esmenes: BOPC, 264, 12)

 • 10

  Compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga de Rigging, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre l'estabilitat laboral, l'exercici del dret de vaga i la pràctica de l'esquirolatge amb relació als muntadors d'escenaris que presten serveis a la Fira de Barcelona (Tram. 357-00597/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

Nota: (1) D'aprovar-se el punt 1 de l'ordre del dia (tram. 356-00545/12), la presidenta, de conformitat amb l'article 54.4 del RPC, proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure la substanciació d'aquesta compareixença en la mateixa sessió.