Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 30 de gener de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de María Hilda López Pérez, representant de l'Associació d'Aturats de Més de 50 Anys de l'Hospitalet de Llobregat, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació del col·lectiu de desocupats de més de cinquanta anys (Tram. 357-00033/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Carlos Gracia, representant de l'Asociación de Parados Mayores Activos, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació del col·lectiu de persones grans desocupades (Tram. 357-00034/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Isidre Gutiérrez de Tena, de l'Associació T-Acompanyem, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació del col·lectiu de desocupats (Tram. 357-00035/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar (Tram. 250-00162/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 77, 47)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'evolució de l'aplicació de la renda garantida de ciutadania (Tram. 250-00200/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 10; esmenes: BOPC, 121, 49)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el pagament dels imports per efectes retroactius de les prestacions per dependència (Tram. 250-00201/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 11; esmenes: BOPC, 121, 49)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les concessions de restauració de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 250-00203/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 14; esmenes: BOPC, 121, 49)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'autorització del joc del bingo a associacions, residències, centres de dia i casals de la gent gran i de persones amb discapacitat (Tram. 250-00208/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 95, 13)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el control de l'activitat del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols Existents en Matèria d'Abús Sexual o Qualsevol Altra Forma de Maltractament (Tram. 250-00211/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 95, 16; esmenes: BOPC, 126, 65)

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància a Catalunya de Save the Children, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l'informe "Sota el mateix sostre" (Tram. 356-00245/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gen Gran de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les propostes per a aturar el maltractament a les persones grans i altres demandes del col·lectiu (Tram. 356-00251/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Norma Falconi Fabara davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tancada d'immigrants i llurs reivindicacions (Tram. 356-00292/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

Nota: * Els punts 1 al 3 de l'ordre del dia se substanciaran conjuntament.