Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 18 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'entitat Stop Mare Mortum davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les polítiques migratòries amb relació a l'acollida i el respecte als drets humans (Tram. 357-00419/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Centre Delàs d'Estudis per la Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les activitats i les propostes del Centre (Tram. 357-00418/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impuls de la transparència en l'acció exterior de la Generalitat (Tram. 250-00529/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 223, 28)

 • 4

  Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 202-00022/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 118, 10)