Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 28 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a exposar la seva visió sobre el compliment del principi d'igualtat de la Unió Europea per les autoritats públiques i els responsables polítics (Tram. 357-00144/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Alberto Semidey Viloria, representant de l'Associació de Jubilats de Veneçuela, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació dels jubilats de Veneçuela residents a Catalunya (Tram. 357-00412/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i el pla de treball del seu departament (Tram. 354-00063/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre els motius pels quals la Generalitat ha renunciat a assumir la representació de les comunitats autònomes als consells de ministres de la Unió Europea en el primer semestre del 2019 (Tram. 354-00077/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les actuacions per a assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 356-00358/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el funcionament de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Tram. 356-00362/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la situació a Veneçuela (Tram. 250-00687/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 261, 75)

 • 8

  Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 202-00017/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 100, 18)

 • 9

  Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 202-00022/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 118, 10)