Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 26 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença en ponència de Miquel Àngel Aguilar, en representació del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00484/11)

    Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

    Substanciació.