Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Dia:
Dilluns, 14 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00241/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència del cap de la Secció de Producció Agrícola i Material Vegetal del Servei d'Ordenació Agrícola amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00242/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Gil Gorchs Altarriba, enginyer agrònom i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00243/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.