Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Dia:
Dimarts, 4 de desembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Constitució del Grup de Treball. (Tram. 409-00001/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Constitució del Grup de Treball.

 • 2

  Nomenament del relator o de la relatora. (Tram. 409-00001/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Nomenament del relator o de la relatora.

 • 3

  Sessió de treball amb Ferran Tarradellas i Espuny, director de l'Oficina de Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

 • 4

  Coneixement de les propostes legislatives de la Unió Europea amb relació a la seva adequació al principi de subsidiarietat:

  • 4.1

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s'eliminen els canvis d'hora estacionals i per la qual es deroga la Directiva 2000/84/CE (Tram. 295-00127/12)

   Valoració de la proposta.

  • 4.2

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen el Centre Europeu de Competència Industrial, Tecnològica i d'Investigació en Ciberseguretat i la Xarxa de Centres Nacionals de Coordinació. Contribució de la Comissió Europea per a la reunió de dirigents de Salzburg del 19 i el 20 de setembre de 2018 (Tram. 295-00128/12)

   Valoració de la proposta.

  • 4.3

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE, Euratom) 1141/2014 pel que fa a un procediment de verificació relatiu a les infraccions de les normes de protecció de les dades personals en el context de les eleccions al Parlament Europeu. Contribució de la Comissió Europea a la reunió de dirigents de Salzburg del 19 i el 20 de setembre de 2018 (Tram. 295-00129/12)

   Valoració de la proposta.

  • 4.4

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1093/2010, pel qual es crea l'Autoritat Bancària Europea; 1094/2010, pel qual es crea l'Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació; 1095/2010, pel qual es crea l'Autoritat Europea de Valors i Mercats; 345/2013, sobre els fons de capital risc; 346/2013, sobre els fons d'emprenedoria social; 600/2014, relatiu als mercats d'instruments financers; 2015/760, sobre els fons d'inversió a llarg termini; 2016/1011, sobre els índexs de referència en els instruments financers i en els contractes financers o de mesura de la rendibilitat dels fons d'inversió; 2017/1129, sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat regulat, i la Directiva 2015/849, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme (Tram. 295-00130/12)

   Valoració de la proposta.

  • 4.5

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell per a la prevenció de la difusió de continguts terroristes en línia (Tram. 295-00131/12)

   Valoració de la proposta.

  • 4.6

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a normes i procediments comuns als estats membres per al retorn dels nacionals de tercers països en situació irregular (Tram. 295-00132/12)

   Valoració de la proposta.

  • 4.7

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes i pel qual es deroguen l'Acció comuna 98/700/JAI del Consell, el Reglament (UE) 1052/2013 del Parlament Europeu i del Consell, i el Reglament (UE) 2016/1624 del Parlament Europeu i del Consell (Tram. 295-00133/12)

   Valoració de la proposta.

  • 4.8

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'Agència d'Asil de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (UE) 439/2010 (Tram. 295-00134/12)

   Valoració de la proposta.

  • 4.9

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la sol·licitud presentada pel Banc Europeu d'Inversions al Consell per a la modificació dels Estatuts del Banc Europeu d'Inversions segons el procediment legislatiu especial que estableix l'article 308 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (Tram. 295-00135/12)

   Valoració de la proposta.

  • 4.10

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 516/2014 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la renovació del compromís del romanent dels imports compromesos per a sustentar l'aplicació de les decisions del Consell (UE) 2015/1523 i 2015/1601, o a la seva assignació a altres accions en el marc dels programes nacionals (Tram. 295-00136/12)

   Valoració de la proposta.