Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 4 de maig de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell encaminada a facultar les autoritats de competència dels estats membres per a aplicar la normativa amb més eficàcia i garantir el funcionament correcte del mercat interior (Tram. 295-00152/11)

    Valoració de la proposta.