Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 30 de març de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al mercat interior de l'electricitat (Tram. 295-00144/11)

  Valoració de la proposta.

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al foment de l'ús de l'energia procedent de fonts renovables (Tram. 295-00145/11)

  Valoració de la proposta.

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 45/2001 i la Decisió 1247/2002/CE (Tram. 295-00146/11)

  Valoració de la proposta.

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2010/40/UE pel que fa al termini per a l'adopció d'actes delegats (Tram. 295-00147/11)

  Valoració de la proposta.