Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 16 de març de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'adapta als articles 290 i 291 del Tractat de funcionament de la Unió Europea una sèrie d'actes jurídics que preveuen el recurs al procediment de reglamentació amb control (Tram. 295-00139/11)

  Valoració de la proposta.

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el reconeixement mutu de les resolucions d'embargament i comís (Tram. 295-00140/11)

  Valoració de la proposta.

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'adapta a l'article 290 del Tractat de funcionament de la Unió Europea una sèrie d'actes jurídics en l'àmbit de la justícia que preveuen el recurs al procediment de reglamentació amb control (Tram. 295-00141/11)

  Valoració de la proposta.

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat (Tram. 295-00142/11)

  Valoració de la proposta.

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques empresarials europees, que modifica el Reglament (CE) 184/2005 i deroga deu actes jurídics en l'àmbit de les estadístiques empresarials (Tram. 295-00143/11)

  Valoració de la proposta.