Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 2 de març de 2017
Hora:
14:50h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les comunicacions electròniques) (Tram. 295-00137/11)

    Consideració de l'elaboració del dictamen.

  • 2

    Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera, i la Directiva 2006/126/CE, sobre el permís de conduir (Tram. 295-00138/11)

    Valoració de la proposta.