Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Uniˇ Europea

Dia:
Dijous, 16 de febrer de 2017
Hora:
14:50h
Lloc:
Sala de grups

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l'aplicaciˇ efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, per la qual s'estableix un procediment de notificaciˇ per als rŔgims d'autoritzaciˇ i els requisits relacionats amb els serveis, i per la qual es modifiquen la Directiva 2006/123/CE i el Reglament (UE) 1024/2012, relatiu a la cooperaciˇ administrativa per mitjÓ del Sistema d'Informaciˇ del Mercat Interior (Tram. 295-00121/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el Sistema Europeu d'Informaciˇ i Autoritzaciˇ de Viatges (SEIAV) i pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624 (Tram. 295-00122/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecciˇ dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposiciˇ a agents carcin˛gens o mutÓgens durant el treball (Tram. 295-00123/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2013/36/UE pel que fa als ens exempts, les societats financeres de cartera, les societats financeres mixtes de cartera, les remuneracions, les mesures i les facultats de supervisiˇ i les mesures de conservaciˇ del capital (Tram. 295-00124/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al marc jurÝdic i operatiu de la targeta electr˛nica europea de serveis introdu´da per reglament (Tram. 295-00125/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 6

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'introdueix una targeta electr˛nica europea de serveis i els mecanismes administratius connexos (Tram. 295-00126/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 7

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al test de proporcionalitat abans d'adoptar noves regulacions de professions (Tram. 295-00127/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 8

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 806/2014 pel que fa a la capacitat d'absorciˇ de pŔrdues i de recapitalitzaciˇ per a les entitats de crŔdit i les empreses d'inversiˇ (Tram. 295-00128/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 9

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2014/59/UE amb relaciˇ a la capacitat d'absorciˇ de pŔrdues i de recapitalitzaciˇ de les entitats de crŔdit i empreses de serveis d'inversiˇ, i tambÚ les directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE i 2007/36/CE (Tram. 295-00129/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 10

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 575/2013 pel que fa a la rÓtio de palanquejament, la rÓtio de finanšament estable net, els requisits de fons propis i passius admissibles, el risc de crŔdit de contrapart, el risc de mercat, les exposicions a entitats de contrapartida central, les exposicions a organismes d'inversiˇ colĚlectiva, les grans exposicions i els requisits de presentaciˇ i divulgaciˇ d'informaciˇ i pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012 (Tram. 295-00130/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 11

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de decisiˇ del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 87/217/CEE del Consell, la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament (UE) 1257/2013 del Parlament Europeu i del Consell, la Directiva 86/278/CEE del Consell i la Directiva 94/63/CE del Consell pel que fa a les normes de procedŔncia en l'Ómbit de la informaciˇ en matŔria de medi ambient i per la qual es deroga la Directiva 91/692/CEE del Consell (Tram. 295-00131/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 12

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2011/65/UE, sobre restriccions a la utilitzaciˇ de determinades substÓncies perilloses en aparells elŔctrics i electr˛nics (Tram. 295-00132/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 13

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un marc per a la recuperaciˇ i la resoluciˇ d'entitats de contrapartida central i pel qual es modifiquen els reglaments (UE)1095/2010, (UE)648/2012 i (UE)2015/2365 (Tram. 295-00133/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 14

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre la lluita contra el blanqueig de capitals mitjanšant el dret penal (Tram. 295-00134/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 15

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica la Directiva 2003/87/CE a fi de mantenir les limitacions actuals de l'Ómbit d'aplicaciˇ per a les activitats d'aviaciˇ i preparar l'aplicaciˇ d'una mesura de mercat mundial a partir del 2021 (Tram. 295-00135/11)

  Valoraciˇ de la proposta.

 • 16

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea l'AgŔncia de la Uniˇ Europea per a la Cooperaciˇ dels Reguladors de l'Energia (Tram. 295-00136/11)

  Valoraciˇ de la proposta.