Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Dia:
Dimarts, 17 de gener de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques integrades sobre explotacions agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 1166/2008 i (UE) 1337/2011 (Tram. 295-00108/11)

  Valoració de la proposta.

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 relatiu a mesures específiques per a proporcionar una ajuda addicional als estats membres afectats per catàstrofes naturals (Tram. 295-00109/11)

  Valoració de la proposta.

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1059/2003 pel que fa a les tipologies territorials (Tram. 295-00110/11)

  Valoració de la proposta.

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1008/2008 sobre normes comunes per a l'explotació de serveis aeris a la Comunitat (Tram. 295-00111/11)

  Valoració de la proposta.

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la preparació davant els riscos en el sector de l'electricitat i pel qual es deroga la Directiva 2005/89/CE (Tram. 295-00112/11)

  Valoració de la proposta.

 • 6

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre marcs de reestructuració preventiva, segona oportunitat i mesures per a augmentar l'eficàcia dels procediments de condonació, insolvència i reestructuració i per la qual es modifica la Directiva 2012/30/UE (Tram. 295-00113/11)

  Valoració de la proposta.

 • 7

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la governança de la Unió de l'Energia i pel qual es modifiquen la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglament (CE) 663/2009, el Reglament (CE) 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consell, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE i la Directiva (UE) 2015/652 del Consell i es deroga el Reglament (UE) 525/2013 (Tram. 295-00114/11)

  Valoració de la proposta.

 • 8

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ordre de prioritat dels instruments de deute no garantit en cas d'insolvència (Tram. 295-00115/11)

  Valoració de la proposta.