Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 22 de setembre de 2016
Hora:
15:45h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (UE) 230/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de l'11 de març de 2014, pel qual s'estableix un instrument en pro de l'estabilitat i la pau (Tram. 295-00067/11)

  Valoració de la proposta

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les reduccions anuals vinculants de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per part dels estats membres del 2021 al 2030 per a una Unió de l'Energia resilient i amb l'objecte de complir els compromisos contrets en el marc de l'Acord de París, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a un mecanisme per al seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i d'altra informació rellevant per al canvi climàtic (Tram. 295-00068/11)

  Valoració de la proposta

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica la Directiva 2009/101/CE (Tram. 295-00069/11)

  Valoració de la proposta

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la inclusió de les emissions i absorcions de gasos amb efecte d'hivernacle resultants de l'ús de la terra, el canvi d'ús de la terra i la silvicultura en el marc d'actuació en matèria de clima i energia fins al 2030, i pel qual es modifica el Reglament 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a un mecanisme per al seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i d'altra informació rellevant per al canvi climàtic (Tram. 295-00070/11)

  Valoració de la proposta

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen els criteris i els mecanismes de determinació de l'Estat membre responsable de l'examen d'una sol·licitud de protecció internacional presentada en un dels estats membres per un nacional d'un tercer país o un apàtrida (Tram. 295-00071/11)

  Valoració de la proposta

 • 6

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació del sistema "Eurodac" per a la comparació de les impressions dactilars per a l'aplicació efectiva del Reglament (UE) 604/2013, pel qual s'estableixen els criteris i els mecanismes de determinació de l'Estat membre responsable de l'examen d'una sol·licitud de protecció internacional presentada en un dels estats membres per un nacional d'un tercer país o un apàtrida i de la identificació d'un nacional d'un tercer país o un apàtrida en situació il·legal, i a les sol·licituds de comparació amb les dades d'Eurodac presentades pels serveis de seguretat dels estats membres i l'Europol a efectes d'aplicació de la llei (Tram. 295-00072/11)

  Valoració de la proposta

 • 7

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen normes relatives als requisits per al reconeixement de nacionals de tercers països o apàtrides com a beneficiaris de protecció internacional, a un estatut uniforme per als refugiats o per a les persones amb dret a protecció subsidiària i al contingut de la protecció concedida i pel qual es modifica la Directiva 2003/109/CE del Consell, del 25 de novembre de 2003, relativa a l'estatut dels nacionals de tercers països residents de llarga durada (Tram. 295-00073/11)

  Valoració de la proposta

 • 8

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un Marc de reassentament de la Unió i es modifica el Reglament (UE) 516/2014 del Parlament Europeu i del Consell (Tram. 295-00074/11)

  Valoració de la proposta

 • 9

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell sobre l'Any Europeu del Patrimoni Cultural (Tram. 295-00075/11)

  Valoració de la proposta

 • 10

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (Cedefop) i es deroga el Reglament (CEE) 337/75 (Tram. 295-00076/11)

  Valoració de la proposta

 • 11

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (Euosha) i es deroga el Reglament (CE) 2062/94 del Consell (Tram. 295-00077/11)

  Valoració de la proposta

 • 12

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea la Fundació Europea per al Millorament de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) i es deroga el Reglament (CEE) 1365/75 del Consell (Tram. 295-00078/11)

  Valoració de la proposta

 • 13

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1920/2006 pel que fa a l'intercanvi d'informació, al sistema d'alerta ràpida i al procediment de l'avaluació del risc de les noves substàncies psicotròpiques (Tram. 295-00079/11)

  Valoració de la proposta

 • 14

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un marc comú per a les estadístiques europees relatives a les persones i les llars, basades en dades individuals recollides a partir de mostres (Tram. 295-00080/11)

  Valoració de la proposta

 • 15

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE)99/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Programa estadístic europeu 2013-2017, prorrogat per al període 2018-2020 (Tram. 295-00081/11)

  Valoració de la proposta

 • 16

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un sistema de certificació de la Unió per als equips de control de la seguretat de l'aviació (Tram. 295-00082/11)

  Valoració de la proposta

 • 17

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un procediment comú en matèria de protecció internacional a la Unió i es deroga la Directiva 2013/32/UE (Tram. 295-00083/11)

  Valoració de la proposta

 • 18

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s'aproven normes per a l'acollida dels sol·licitants de protecció internacional (Tram. 295-00084/11)

  Valoració de la proposta

 • 19

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 345/2013, sobre els fons de capital risc europeus, i el Reglament (UE) 346/2013, sobre els fons d'emprenedoria social europeus (Tram. 295-00066/11)

  Valoració de la proposta