Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 7 de juliol de 2016
Hora:
14:50h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Valoració de propostes legislatives de la Unió Europea amb relació a la seva adequació al principi de subsidiarietat

  • 1.1

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la cooperació entre les autoritats nacionals encarregades de l'aplicació de la legislació en matèria de protecció dels consumidors (Tram. 295-00051/11)

   Valoració de la Proposta

  • 1.2

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2009/45/CE, sobre regles i normes de seguretat aplicables als vaixells de passatgers (Tram. 295-00052/11)

   Valoració de la proposta

  • 1.3

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 98/41/CE del Consell, sobre el registre de les persones que viatgen a bord de vaixells de passatgers procedents de ports dels estats membres de la Comunitat o amb destinació a aquests ports, i la Directiva 2010/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre les formalitats informatives exigibles als vaixells a l'entrada o la sortida dels ports dels estats membres (Tram. 295-00053/11)

   Valoració de la proposta

  • 1.4

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre un sistema d'inspeccions per a garantir la seguretat en l'explotació de transbordadors de càrrega rodada i naus de passatgers de gran velocitat en servei regular i per la qual es modifica la Directiva 2009/16/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre el control del port per part de l'estat i es deroga la Directiva 1999/35/CE del Consell (Tram. 295-00054/11)

   Valoració de la proposta

  • 1.5

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'establiment d'un programa de la Unió per a donar suport a activitats específiques de foment de la participació dels consumidors i altres usuaris finals de serveis financers en la formulació de polítiques de la Unió en l'àmbit dels serveis financers durant el període 2017-2020 (Tram. 295-00055/11)

   Valoració de la proposta

  • 1.6

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Decisió 445/2014/UE per la qual s'estableix una acció de la Unió relativa a les Capitals Europees de la Cultura per als anys 2020 a 2033 (Tram. 295-00056/11)

   Valoració de la proposta

  • 1.7

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 531/2012 amb relació a les normes dels mercats majoristes d'itinerància (Tram. 295-00057/11)

   Valoració de la proposta

  • 1.8

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a les condicions d'entrada i residència de nacionals de tercers països amb finalitats d'ocupació d'alta capacitació (Tram. 295-00058/11)

   Valoració de la proposta

  • 1.9

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa a una sèrie de disposicions relatives a la gestió financera per a determinats estats membres que pateixen, o corren el risc de patir, greus dificultats amb relació a l'estabilitat financera (Tram. 295-00059/11)

   Valoració de la proposta

  • 1.10

   Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es concedeix un ajut macrofinancer addicional al Regne Haiximita de Jordània (Tram. 295-00060/11)

   Valoració de la proposta