Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

Dia:
Dijous, 28 de gener de 2016
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió. (Tram. 406-00003/11)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament).

  • 3

    Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.