Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Dia:
Dijous, 28 de gener de 2016
Hora:
15:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la comissió (Tram. 406-00001/11)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

  • 3

    Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.