Comissió de Seguretat Viària

Dia:
Dijous, 28 de gener de 2016
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió (Tram. 411-00004/11)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)

  • 3

    Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió