Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 2 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'organització no governamental Retorna davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el sistema de dipòsit d'envasos (Tram. 357-00132/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'erosió i la pèrdua de sòl (Tram. 250-00810/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 343, 20; esmenes: BOPC, 384, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí, a l'Escala (Tram. 250-00835/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 365, 12; esmenes: BOPC, 400, 42)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la desertificació (Tram. 250-00851/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 370, 11; esmenes: BOPC, 400, 42)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures que impulsa per a millorar el medi ambient, la sostenibilitat i el patrimoni natural (Tram. 356-00534/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.