Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 19 de juliol de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: La Mesa de la Comissió, a l'empara de l'article 82 del Reglament, dispensa del termini de distribució de l'Informe de la Ponència, sens perjudici que es publiqui en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya