Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'agents forestals (Tram. 311-00028/11)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 50, 58)

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'efectius dels agents forestals en actiu (Tram. 311-00029/11)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 50, 58)

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'un mapa amb els emplaçaments dels agents forestals (Tram. 311-00030/11)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 50, 58)

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de convocar places d'agents forestals el 2016 (Tram. 311-00031/11)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 50, 59)

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'un estudi relatiu al dèficit d'efectius d'agents forestals (Tram. 311-00032/11)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 50, 59)

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de voluntaris de les agrupacions de defensa forestal (Tram. 311-00033/11)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 50, 59)

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'efectius de voluntaris de les agrupacions de defensa forestal en actiu (Tram. 311-00034/11)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 50, 60)

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'un mapa amb els emplaçaments dels voluntaris de les agrupacions de defensa forestal (Tram. 311-00035/11)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 50, 60)

 • 2

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del projecte de desenvolupament dels regadius per part de l'empresa Aigües del Segarra Garrigues (Tram. 311-00163/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 141)

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de la superfície prevista de regadiu que es podrà regar en acabar el projecte del canal Segarra-Garrigues (Tram. 311-00164/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 142)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs i les accions de l'empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal els darrers anys (Tram. 311-00165/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 142)

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la repercussió pressupostària dels treballs i les accions de l'empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal (Tram. 311-00166/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 143)

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de l'activitat econòmica i executiva de la concessió de les obres del canal Segarra-Garrigues (Tram. 311-00167/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 143)

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de regants al canal Segarra-Garrigues (Tram. 311-00168/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 144)

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'efecte socioeconòmic dels nous regadius del canal Segarra-Garrigues en les poblacions afectades (Tram. 311-00169/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 144)

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació de la planificació i la implantació del sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues (Tram. 311-00170/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 145)

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions amb relació al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues (Tram. 311-00171/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 146)

 • 3

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 3.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb els productors agraris de la Terra Alta per a pal·liar els efectes de la pedregada del setembre del 2016 (Tram. 311-00325/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 234, 15)

  • 3.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la necessitat d'assegurances per pedregades per als productors agraris de la Terra Alta (Tram. 311-00326/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 234, 15)

  • 3.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si farà d'intermediari entre els productors agraris de la Terra Alta afectats per la pedregada del setembre del 2016 i les companyies asseguradores (Tram. 311-00327/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 234, 16)

  • 3.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ajuda als productors agraris amb relació als efectes en els costos de producció de les assegurances que cobreixen pedregades (Tram. 311-00328/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 234, 16)

 • 4

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 4.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la garantia de retorn del capital dels socis col·laboradors de la Cooperativa Agrícola de Cambrils fins al 2032 (Tram. 311-00344/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 234, 17)

  • 4.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes en el cas que els beneficis de la Cooperativa Agrícola de Cambrils resultin insuficients i sobre la seva repercussió en l'activitat agrària (Tram. 311-00345/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 234, 17)

  • 4.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contingut del pla de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils pel que fa a estudis econòmics i bones pràctiques de gestió (Tram. 311-00346/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 234, 18)

  • 4.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que poden condicionar la gestió de l'activitat agrària incloses en el pla de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils (Tram. 311-00347/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 234, 19)

 • 5

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 5.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper del Cos d'Agents Rurals amb relació als bous salvatges de l'illa dels Bous (Tram. 311-00421/11)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 257, 69)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d'avís dels vehicles de les agrupacions de defensa forestal (Tram. 250-00575/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 15; esmenes: BOPC, 256, 28)

 • 7

  Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats per atacs d'óssos (Tram. 250-00577/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 17; esmenes: BOPC, 258, 10)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la problemàtica del caragol poma al delta de l'Ebre (Tram. 356-00380/11)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Agricultura i Ramaderia davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les accions de lluita i eradicació del caragol poma i altres espècies al·lòctones (Tram. 356-00385/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Esther Agramunt, representant del sindicat Unió de Pagesos, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliqui la problemàtica del caragol poma (Tram. 356-00398/11)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Marcel Matamoros, representant de la Càmara Arrossera del Montsià, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliqui la problemàtica del caragol poma (Tram. 356-00399/11)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Productors Agraris del Delta de l'Ebre (Prodelta) davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les accions de lluita i eradicació del caragol poma (Tram. 356-00402/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença dels responsables del projecte del Parc de les Olors a Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informin dels reptes i el desenvolupament del projecte (Tram. 356-00416/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.