Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 18 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la inclusió d'universitats catalanes al programa Campus Científics d'Estiu (Tram. 250-00767/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 43; esmenes: BOPC, 360, 30)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l'aprenentatge de l'anglès a la universitat (Tram. 250-00782/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 65; esmenes: BOPC, 360, 31)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'un grup de treball sobre les oportunitats i els riscos del comerç electrònic (Tram. 251-00003/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre les actuacions per a facilitar un procés electoral amb garanties a la Cambra de Comerç de Barcelona i sobre les accions anunciades per la presidència de la Cambra (Tram. 354-00149/12)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè presenti la memòria del curs i informi sobre les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya (Tram. 356-00453/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui les declaracions en què manifestava la intenció de llevar als municipis la gestió d'una part de la taxa turística (Tram. 356-00508/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Joan Elias, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre les universitats públiques (Tram. 356-00509/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 8

  Compareixença del director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar del seguiment de les instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica (Tram. 357-00460/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de Joan Elias, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre les universitats públiques (Tram. 357-00594/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

Nota: (*) En cas d'aprovació del punt 7 de l'ordre del dia, el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença com a punt 9è de l'ordre del dia