Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 6 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Lago, president de S'Ha Acabat!, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre els atacs, les amenaces i les agressions que pateix l'entitat a les instal·lacions de les universitats (Tram. 357-00459/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Josep Samitier, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària (Tram. 357-00141/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de Circuits de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la gestió de les instal·lacions (Tram. 356-00411/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de distribució elèctrica a Girona (Tram. 250-00727/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 16; esmenes: BOPC, 329, 5)

 • 5

  Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació d'Isona i de la línia aèria d'energia elèctrica de doble circuit de 400 quilovolts (Tram. 250-00733/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Francesc Viaplana Manresa, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 22; esmenes: BOPC, 329, 6)

 • 6

  Composició de la Comissió d'Empresa i Coneixement (Tram. 410-00012/12)

  Junta de Portaveus

  Ratificació del president