Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 2 de maig de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Indústria davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre el balanç del primer any del Pacte Nacional per a la Indústria (Tram. 356-00178/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Indústria davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació del Pacte per a la Indústria (Tram. 356-00208/12)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Xarxa de Clústers de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els resultats dels clústers (Tram. 357-00139/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de cooperació interterritorial de campus transnacionals (Tram. 250-00598/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 76; esmenes: BOPC, 272, 16)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre la retallada de recursos al Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al lloguer (Tram. 354-00058/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S'Ha Acabat!, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre els atacs, les amenaces i les agressions que pateix l'entitat a les instal·lacions de les universitats (Tram. 356-00335/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi del seguiment de les instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica (Tram. 356-00366/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença de la directora general d'Indústria davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre el balanç del primer any del Pacte nacional per a la indústria (Tram. 357-00457/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de la directora general d'Indústria davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a explicar la situació del Pacte nacional per a la indústria (Tram. 357-00458/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 10

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 202-00011/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 77, 7)

Nota: (*) En cas d'aprovació dels punts 1 i 2 de l'ordre del dia, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les compareixences, que es tindran tot seguit i de manera acumulada abans del punt 3 de l'ordre del dia.