Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 31 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre els objectius i les novetats del decret de turisme (Tram. 356-00165/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè faci balanç de la temporada d'estiu del 2018 (Tram. 356-00175/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants d'enginyeria (Tram. 250-00408/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'extensió dels contractes del Programa Beatriu de Pinós (Tram. 250-00422/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 45)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'operació de l'Estat per a desestabilitzar l'economia catalana (Tram. 250-00425/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 49)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'impuls de la implantació de la finestreta única empresarial a Barcelona (Tram. 250-00438/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 194, 17; esmenes: BOPC, 240, 17)

 • 7

  Compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre els objectius i les novetats del decret de turisme (Tram. 357-00272/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a fer balanç de la temporada d'estiu del 2018 (Tram. 357-00273/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

Nota: En cas d'aprovació dels punts 1 i 2, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les compareixences.