Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 18 d'octubre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre les mesures previstes per a evitar atacs violents de grups independentistes a les universitats (Tram. 354-00001/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre el procés de fusió per absorció de la Fundació CTM Centre Tecnològic per Eurecat i sobre els processos d'absorció de la resta de centres tecnològics avançats (Tram. 354-00009/12)

  Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre els informes del Govern amb relació a les estratègies per a ocultar la intranquil·litat empresarial i la paralització d'inversions durant el setembre i l'octubre del 2017 (Tram. 354-00032/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.(*)

 • 4

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  •  

   INDÚSTRIA I SEGURETAT INDUSTRIAL

  • 4.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions amb la direcció d'Agrolab per a facilitar el projecte de construcció d'un nou laboratori al Centre Integral de Mercaderies de Tarragona (Tram. 311-00082/12)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 26)

  • 4.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va conèixer la intenció d'Agrolab de traslladar la construcció d'un laboratori de Tarragona a Burgos i sobre les converses per a canviar la decisió (Tram. 311-00083/12)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 26)

  • 4.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'un pla de treball per a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir la decisió de cancel·lar l'ampliació de les seves instal·lacions a Tarragona (Tram. 311-00084/12)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 27)

  • 4.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar que es descartin projectes d'inversió existents al Camp de Tarragona (Tram. 311-00085/12)

   Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 21, 28)

  •  

   UNIVERSITATS. QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI

  • 4.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració dels fets ocorreguts en un acte d'homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona (Tram. 311-00432/12)

   María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 113, 11)

  • 4.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels participants en els fets ocorreguts en un acte d'homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona (Tram. 311-00435/12)

   María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 113, 11)

  • 4.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures legals previstes contra els participants en els fets ocorreguts en un acte d'homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona (Tram. 311-00437/12)

   María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 113, 12)

  • 4.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar fets com els ocorreguts en un acte d'homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona (Tram. 311-00475/12)

   María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 38)

  •  

   FOMENT DE LA RECERCA

  • 4.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions i els encàrrecs fets per a elaborar el conveni sectorial en l'àmbit de la recerca des del maig del 2016 fins avui, en el marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics (Tram. 311-00545/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 135)

  • 4.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions tingudes per a elaborar el conveni sectorial en l'àmbit de la recerca en el marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics (Tram. 311-00546/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 136)

  • 4.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats de les reunions i les sessions fetes per a aconseguir l'objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb relació a l'elaboració del conveni sectorial en l'àmbit de la recerca (Tram. 311-00547/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 136)

  • 4.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no s'ha assolit l'objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb relació a l'elaboració del conveni sectorial en l'àmbit de la recerca (Tram. 311-00548/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 137)

  • 4.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la voluntat de compliment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb relació a l'elaboració del conveni sectorial en l'àmbit de la recerca (Tram. 311-00549/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 138)

  • 4.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa dels mecanismes per a elaborar el conveni sectorial en l'àmbit de la recerca, en compliment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics (Tram. 311-00550/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 138)

  • 4.15

   Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre els informes del Govern amb relació a les estratègies per a ocultar la intranquil·litat empresarial i la paralització d'inversions durant el setembre i l'octubre del 2017 (Tram. 355-00029/12)

   Comissió d'Empresa i Coneixement

   Sessió informativa.

Nota: (*) En cas d'aprovació del punt 3, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la sessió informativa com a nou punt 4.