Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 27 de setembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la gestió de les subscripcions a revistes científiques (Tram. 250-00070/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 34, 19; esmenes: BOPC, 126, 62)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de pensament i d'expressió a les universitats (Tram. 250-00247/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 54; esmenes: BOPC, 146, 5)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les actuacions de prevenció en matèria de consum durant la temporada estival amb relació al transport aeri (Tram. 250-00294/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 43; esmenes: BOPC, 157, 15)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs (Tram. 250-00295/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 45; esmenes: BOPC, 157, 16)

Nota: Amb relació als punts 3 i 4 de l'ordre del dia, La Mesa de la Comissió, d'acord amb l'article 84 del Reglament, ha acordat dispensar dels dos dies que fixa el Reglament per a distribuir les esmenes presentades. Aquesta documentació, per indicació de la presidència de la Comissió i d'acord amb l'article 108.4 del Reglament, es distribueix electrònicament amb la convocatòria, amb el benentès que també serà publicada posteriorment en el BOPC.