Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 28 de gener de 2016
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió. (Tram. 410-00013/11)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

  • 3

    Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.