Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 21 de juny de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Tram. 250-00988/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 400, 25; esmenes: BOPC, 431, 34)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions relatives a les fundacions del tercer sector social que paguen lloguers desorbitats a empreses participades per elles mateixes (Tram. 354-00182/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Compareixença de la directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre els acolliments i les adopcions a Catalunya (Tram. 357-00468/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Fundació BarcelonActua davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre la tasca que duu a terme aquesta fundació i sobre els problemes que intenten abordar mitjançant el projecte "Beques BAC" (Tram. 357-00466/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.