Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 7 de juny de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar (Tram. 250-00979/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 395, 38)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'avaluació de la coordinació per a detectar la malnutrició infantil inclosa en el protocol d'actuació entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d'Ensenyament de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu (Tram. 354-00170/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de l'Associació Ajudam Predegent, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies, perquè informi sobre la situació de les persones amb deteriorament cognitiu lleu (Tram. 356-00676/11)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre les accions i els objectius de l'entitat per a fomentar l'esport escolar (Tram. 357-00370/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.