Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 3 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres residencials d'acció educativa dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i les condicions de treball d'aquests professionals (Tram. 250-00902/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 358, 37; esmenes: BOPC, 395, 21)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència Diocesana d'Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa (Tram. 250-00910/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 358, 48; esmenes: BOPC, 395, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a Catalunya (Tram. 250-00924/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 364, 28; esmenes: BOPC, 395, 25)

 • 4

  Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència (Tram. 250-00928/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 364, 35; esmenes: BOPC, 395, 26)

 • 5

  Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 202-00036/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 158, 9)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre d'acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d'aturar-lo (Tram. 354-00154/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'avaluació del Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016 (Tram. 354-00159/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè presenti el darrer informe de l'Observatori de Vulnerabilitat (Tram. 356-00617/11)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina i Marc Balaguer, president i director de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè presentin l'informe d'avaluació de les polítiques familiars a Catalunya (Tram. 356-00624/11)

  David Rodríguez i González, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació BarcelonActua davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca que duu a terme aquesta fundació i sobre els problemes que intenten abordar mitjançant el projecte "Beques BAC" (Tram. 356-00625/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la federació Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la renda garantida de ciutadania (Tram. 356-00627/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els acolliments i les adopcions a Catalunya (Tram. 356-00628/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui la situació de la renda mínima d'inserció (Tram. 356-00629/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui les condicions laborals dels treballadors de residències de gent gran i les propostes de millora (Tram. 356-00630/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui les condicions laborals dels treballadors de residències de gent gran i les propostes de millora (Tram. 356-00631/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Compareixença d'Adolfo Sánchez, president de la Fundació Espanyola de la Tartamudesa, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a explicar les activitats d'aquesta fundació (Tram. 357-00324/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.