Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dijous, 19 de gener de 2017
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (Tram. 200-00019/11)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    (Text presentat: BOPC, 272, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 283, 32)