Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 23 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les residències geriàtriques emplaçades en territoris inundables (Tram. 250-00564/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 33; esmenes: BOPC, 253, 14)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions de la Generalitat per a assolir l'aplicació efectiva de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 354-00092/11)

  Carlos Carrizosa Torres, Portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions del Departament amb relació als missatges a les xarxes socials d'un homòfob detingut a Mataró (Tram. 354-00094/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Homeless Entrepreneur davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui les activitats de l'associació (Tram. 356-00372/11)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Adolfo Sánchez, president de la Fundació Espanyola de la Tartamudesa, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui les activitats d'aquesta fundació (Tram. 356-00400/11)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d'asil a Catalunya (Tram. 356-00410/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació ACSAR davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d'asil a Catalunya (Tram. 356-00411/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d'asil a Catalunya (Tram. 356-00412/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Creu Roja Catalunya davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d'asil a Catalunya (Tram. 356-00413/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de SICAR davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d'asil a Catalunya (Tram. 356-00414/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de les persones amb dependència (Tram. 355-00052/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.

 • 12

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 12.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'incloure nous criteris socials per a l'accés a la renda mínima d'inserció (Tram. 311-00007/11)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 61, 69)

  • 12.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits que preveu incloure per a l'accés a la renda mínima d'inserció (Tram. 311-00008/11)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 61, 69)

  • 12.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les obligacions socials bàsiques per a accedir a la renda mínima d'inserció (Tram. 311-00009/11)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 61, 70)

  • 12.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la quantitat prevista per a la renda mínima d'inserció en els pressupostos del 2016 (Tram. 311-00010/11)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 61, 70)

  • 12.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de beneficiaris de la renda mínima d'inserció que té previst incrementar amb l'ampliació del pressupost per al 2016 (Tram. 311-00011/11)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 61, 70)

  • 12.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de beneficiaris de la renda mínima d'inserció que n'han quedat exclosos el 2014 i el 2015 (Tram. 311-00012/11)

   Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 61, 71)

  • 12.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds d'indemnitzacions per a dones víctimes de la violència masclista registrades el 2015 (Tram. 311-00050/11)

   Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 61, 71)

  • 12.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses o les entitats amb què ha subscrit contractes públics relatius als serveis socials en el període 2010-2015 (Tram. 311-00070/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 73, 113)

  • 12.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les residències per a gent gran de titularitat d'una corporació local amb les quals té un conveni de cofinançament (Tram. 311-00071/11)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 73, 113)

  • 12.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places de residències per a gent gran de titularitat de la Generalitat (Tram. 311-00072/11)

   Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 73, 114)

  • 12.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d'inspecció dels centres per a la gent gran (Tram. 311-00172/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 146)

  • 12.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla d'actuació per a la inspecció de residències per a la gent gran (Tram. 311-00173/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 147)

  • 12.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de resolució per a l'avaluació de la inspecció de residències per a la gent gran (Tram. 311-00174/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 147)

  • 12.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el període per a resoldre les incidències detectades en la inspecció de residències per a la gent gran (Tram. 311-00175/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 147)

  • 12.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tràmit d'audiència que es dóna a les residències per a la gent gran per a presentar les incidències resoltes (Tram. 311-00176/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 148)

  • 12.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències detectades en les inspeccions de centres per a la gent gran (Tram. 311-00177/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 148)

  • 12.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres per a la gent gran en què les inspeccions han detectat incidències (Tram. 311-00178/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 148)

  • 12.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències resoltes favorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà (Tram. 311-00179/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 149)

  • 12.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències resoltes desfavorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà (Tram. 311-00180/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 149)

  • 12.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'inspeccions de residències públiques per a la gent gran (Tram. 311-00181/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 149)

  • 12.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'inspeccions de residències concertades per a la gent gran (Tram. 311-00182/11)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 123, 150)