Convocatòria

Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 4 de maig de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: * d'acord amb el que es va aprovar en la darrera sessió de la Comissió de Treball, les sessions informatives i les compareixences dels punts 1 al 4 de l'ordre del dia (tram. 355-00064/11, 355-00068/11, 357-00463/11 i 357-00462/11) se substanciaran conjuntament subsumides en la sessió informativa de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els fons de la garantia juvenil (tram. 355-00064/11).