Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 4 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els fons de la garantia juvenil (Tram. 355-00064/11)

  Dolors Bassa i Coll, Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil (Tram. 355-00068/11)

  Comissió de Treball

  Sessió informativa.

 • 3

  Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil (Tram. 357-00463/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de garantia juvenil, davant la Comissió de Treball per a informar sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil (Tram. 357-00462/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 5

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 5.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme per a evitar el tancament de la planta de Delphi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) (Tram. 311-00073/11)

   Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 67, 106)

  • 5.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients de regulació d'ocupació del 2011 ençà (Tram. 311-00076/11)

   Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 67, 106)

  • 5.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç de la inspecció laboral per a garantir el compliment de les condicions laborals (Tram. 311-00226/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 42)

  • 5.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desenvolupament de l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball (Tram. 311-00227/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 42)

  • 5.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a garantir i fomentar les polítiques actives d'ocupació (Tram. 311-00228/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 43)

  • 5.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de factors d'ocupabilitat que ha tramitat el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016 (Tram. 311-00229/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 43)

  • 5.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'itineraris personalitzats d'inserció que ha fet el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016 (Tram. 311-00230/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 43)

  • 5.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'accions de formació que ha fet el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016 (Tram. 311-00231/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 44)

  • 5.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'acreditacions i certificats de professionalitat que ha emès el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016 (Tram. 311-00232/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 44)

  • 5.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de participants en accions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que han estat inserits laboralment en el període 2012-2016 (Tram. 311-00233/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 45)

  • 5.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones que han estat orientades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016 (Tram. 311-00234/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 45)

  • 5.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contactes amb empreses per a inserir desocupats que ha fet el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016 (Tram. 311-00235/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 45)

  • 5.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les transferències per a polítiques d'ocupació que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha rebut de l'Estat en el període 2010-2016 (Tram. 311-00236/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 46)

  • 5.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les transferències per a polítiques d'ocupació que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha rebut del Fons social europeu en el període 2010-2016 (Tram. 311-00237/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 46)

  • 5.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos efectius per a polítiques d'ocupació que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha percebut del Fons social europeu en el període 2010-2015 (Tram. 311-00238/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 47)

  • 5.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'avaluació del programa del Fons social europeu (Tram. 311-00239/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 47)

  • 5.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els convenis i els contractes programa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb ajuntaments i altres operadors del sistema d'ocupació (Tram. 311-00240/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 47)

  • 5.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos humans del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-00241/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 48)

  • 5.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de coordinació entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-00242/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 48)

  • 5.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos que destina als centres especials de treball (Tram. 311-00243/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 49)

  • 5.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones amb discapacitat que hi ha als centres especials de treball (Tram. 311-00244/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 49)

  • 5.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones amb discapacitat que estan en llista d'espera per a accedir a un centre especial de treball (Tram. 311-00245/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 49)

  • 5.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir l'accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental per mitjà dels centres especials de treball (Tram. 311-00246/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 50)

  • 5.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir la viabilitat dels centres especials de treball (Tram. 311-00247/11)

   Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 50)

  • 5.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a acabar de pagar la subvenció atorgada per a accions d'intermediació laboral (Tram. 311-00422/11)

   Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 257, 70)

  • 5.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades amb relació a la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-00645/11)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 334, 33)

  • 5.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per tal que hi hagi una comunicació adequada entre els serveis centrals i les delegacions territorials pel que fa a les subvencions atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-00646/11)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 334, 33)

  • 5.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de les persones que intervenen en la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-00647/11)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 334, 34)

  • 5.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a millorar el sistema d'organització i arxiu documental del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-00648/11)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 334, 34)

  • 5.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de verificació de la informació que fan constar els beneficiaris en les sol·licituds de subvencions atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-00649/11)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 334, 35)

  • 5.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de control de les actuacions objecte de les subvencions atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-00650/11)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 334, 35)

Nota: * d'acord amb el que es va aprovar en la darrera sessió de la Comissió de Treball, les sessions informatives i les compareixences dels punts 1 al 4 de l'ordre del dia (tram. 355-00064/11, 355-00068/11, 357-00463/11 i 357-00462/11) se substanciaran conjuntament subsumides en la sessió informativa de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els fons de la garantia juvenil (tram. 355-00064/11).