Convocatòria

Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 2 de març de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: * En cas que s'aprovi la sol·licitud inclosa en el primer punt de l'ordre del dia (tram. 356-00530/11), el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, fa avinent que proposarà ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença en aquesta mateixa sessió, com a punt 2