Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 28 d'abril de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 202-00009/10)

  Substitució de membres en la Ponència

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 43, 142)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació al coneixement del català com a requisit per a accedir a la prestació de la renda mínima d'inserció (Tram. 354-00029/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Rosa Batalla, directora de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre l'estat de les loteries i els jocs d'atzar (Tram. 356-00116/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball perquè expliqui la situació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Tram. 356-00125/11)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball per a informar sobre les noves obligacions bàsiques per a accedir a la renda mínima d'inserció (Tram. 357-00026/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la situació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Tram. 357-00028/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

Nota: (*) Si s'aprova la sol·licitud del punt 4, el president, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà alterar l'ordre del dia per a incloure'n la substanciació de la compareixença conjuntament amb el punt núm. 6.