Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 2 de març de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants del Consell Cultural de les Valls d'Àneu davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el projecte del festival Dansàneu i la tasca cultural de l'entitat (Tram. 357-00095/13)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre l'informe relatiu a la contractació d'artistes en espectacles públics del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 357-00096/13)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el la manca de suport financer al foment, la recerca i la difusió de la llengua de signes catalana per l'Administració general de l'Estat (Tram. 250-00377/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 163, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el caràcter esbiaixat de la història de Catalunya que el Museu d'Història de Catalunya ofereix als visitants (Tram. 250-00290/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 116, 46)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les millores en matèria de patrimoni cultural, especialment del patrimoni iber (Tram. 250-00391/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 27; esmenes: BOPC, 215, 21)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Escrivim, associació professional d'escriptores i escriptors de literatura, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les iniciatives, les voluntats i les necessitats del sector editorial (Tram. 356-00395/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les iniciatives, les voluntats i les necessitats del sector editorial (Tram. 356-00396/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de l'administradora de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les subvencions que atorga l'Oficina a entitats culturals separatistes (Tram. 356-00433/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.