Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 27 d'octubre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Cultural de les Valls d'Àneu davant la Comissió de Cultura perquè informin sobre el projecte del festival Dansàneu i la tasca cultural de l'entitat (Tram. 356-00132/13)

  Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Irene Aragonès Gràcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Maria Dolors Sabater i Puig, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'informe relatiu a la contractació d'artistes en espectacles públics del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 356-00235/13)

  Maria Dolors Sabater i Puig, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, a Vallmanya (Tram. 250-00211/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Pau Juvillà Ballester, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 85, 62; esmenes: BOPC, 119, 7)

 • 5

  Composició de la Comissió de Cultura (Tram. 410-00014/13)

  Junta de Portaveus

  Elecció de la secretària